Algemene voorwaarden Autotrader Voorschoten 

Definities 

1. Autotrader Voorschoten: Autotrader Voorschoten, gevestigd te Voorschoten onder de KvK nr. 70514267. 

2. Klant: degene met wie Autotrader Voorschoten een overeenkomst is aangegaan. 

3. Partijen: Autotrader Voorschoten en klant samen. 

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Autotrader Voorschoten. 

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Prijzen 

1. Alle prijzen die Autotrader Voorschoten hanteert zijn in euro’s, deze zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2. Alle prijzen die Autotrader Voorschoten hanteert voor zijn producten of diensten op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Autotrader Voorschoten te allen tijde wijzigen. 

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Autotrader Voorschoten niet kon voorzien ten tijden van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

Betalingen en betalingstermijn 

1. Autotrader Voorschoten mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan. 

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uitdrukkelijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Autotrader Voorschoten de klant een aanmaning hoeft op te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

4. Autotrader Voorschoten behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Autotrader Voorschoten gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Autotrader Voorschoten. 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Autotrader Voorschoten zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van klant, zijn de vorderingen van Autotrader Voorschoten op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Autotrader Voorschoten, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Autotrader Voorschoten te betalen. 

Recht van reclame 

1. Zodra de klant in verzuim is, is Autotrader Voorschoten gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 

2. Autotrader Voorschoten roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht op betrekking heeft, onmiddellijk te retourneren aan Autotrader Voorschoten, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Herroepingsrecht 

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 

– het product niet is gebruikt; 

– het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast; 

– het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft; en 

– de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht. 

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 

– op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling; 

– zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen; 

– zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen; en 

– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen. 

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht schriftelijk kenbaar maken via info@autotradervoorschoten.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Autotrader Voorschoten, www.autotradervoorschoten.nl, kan worden gedownload. 

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Autotrader Voorschoten, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Autotrader Voorschoten indien de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Autotrader Voorschoten deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Autotrader Voorschoten heeft geretourneerd. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht 

1. Autotrader Voorschoten kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Autotrader Voorschoten heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Autotrader Voorschoten. 

3. Autotrader Voorschoten is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Autotrader Voorschoten te verrekenen met een vordering op Autotrader Voorschoten. 

Eigendomsvoorbehoud 

1. Autotrader Voorschoten blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Autotrader Voorschoten op grond van wat voor met Autotrader Voorschoten gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 

2. Tot die tijd kan Autotrader Voorschoten zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren. 

4. Indien Autotrader Voorschoten een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Autotrader Voorschoten het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering 

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2. Levering vindt plaats bij Autotrader Voorschoten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Autotrader Voorschoten het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Autotrader Voorschoten kan tegenwerpen. 

Levertijd 

1. De door Autotrader Voorschoten opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektroniscche) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Autotrader Voorschoten. 

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Autotrader Voorschoten niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 4/7 

Verzending 

1. Indien het geleverd product beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Autotrader Voorschoten niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten voorafgaand aan het vervoer te melden aan Autotrader Voorschoten, bij gebreke waarvan Autotrader Voorschoten niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Bewaring 

1. Indien de klant de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Montage/Installatie 

Hoewel Autotrader Voorschoten zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld. 

Garantie 

1. Autotrader Voorschoten staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). Autotrader Voorschoten staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 

2. Op nieuwe voertuigen en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. 

3. Autotrader Voorschoten biedt een huisgarantie op de motor, aandrijving en transmissie van voertuigen jonger dan 10 jaar én boven een aanschafwaarde van €5.000,-. 

4. Op gebruikte voertuigen kan Autotrader Voorschoten (voor een meerprijs) eventueel 6 of 12 maanden een garantiepakket aanbieden via Autotrust. 

5. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

6. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Informatieverstrekking door de klant 

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenst vorm en op gewenst wijze beschikbaar aan Autotrader Voorschoten. 

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Autotrader Voorschoten de betreffende bescheiden. 

4. Stelt de klant niet, niet tijd of niet behoorlijk de door Autotrader Voorschoten redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart Autotrader Voorschoten tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Autotrader Voorschoten geleverde producten en/of diensten. 

Klachten 

1. De klant dient een door Autotrader Voorschoten geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Autotrader Voorschoten daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3. Consumenten dienen Autotrader Voorschoten uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Autotrader Voorschoten in staat is hierop adequaat te reageren. 

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Autotrader Voorschoten gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Autotrader Voorschoten. 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Autotrader Voorschoten ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Autotrader Voorschoten een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Autotrader Voorschoten verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Autotrader Voorschoten 

1. Autotrader Voorschoten is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

2. Indien Autotrader Voorschoten aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

3. Autotrader Voorschoten is nooit aansprakelijk. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Autotrader Voorschoten vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 6/7 

Recht op ontbinding 

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Autotrader Voorschoten toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichting door Autotrader Voorschoten niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Autotrader Voorschoten in verzuim is. 

3. Autotrader Voorschoten heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijd nakomt, danwel indien Autotrader Voorschoten kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Autotrader Voorschoten in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet Autotrader Voorschoten kan worden toegerekend in een van de wil van Autotrader Voorschoten onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Autotrader Voorschoten kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – docht niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtssituatie voordoor waardoor Autotrader Voorschoten 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Autotrader Voorschoten er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalanderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. Autotrader Voorschoten is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging algemene voorwaarden 

1. Autotrader Voorschoten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Autotrader Voorschoten zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten 

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Autotrader Voorschoten. 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Autotrader Voorschoten bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse Rechter in het arrondissement waar Autotrader Voorschoten is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op : 1 maart 2021